Informácie o spracúvaní osobných údajov

ÚROVEŇ I.

Informačná povinnosť spoločnosti Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o.

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle článku 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) je spoločnosť Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 156342/B, IČO: 54 192 391, DIČ: 2121730204, IČ DPH: SK2121730204, so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava (ďalej len "Prevádzkovateľ"). V tomto dokumente Prevádzkovateľ vysvetľuje ako spracúva osobné údaje dotknutých osôb a súčasne uvádza informácie podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia a v súlade s § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

2. VAŠE PRÁVA

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo na:

a. ODVOLANIE SÚHLASU – v prípade, ak boli Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@for.fleetboard.cz alebo písomne zaslaním listu na adresu Fleetboard - Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.;
b. PRÍSTUP - právo vedieť, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie. Ak sa osobné údaje spracúvajú, právo na informácie o spracúvaní v stanovenom rozsahu a právo na získanie kópie spracúvaných údajov za určitých podmienok;
c. OPRAVA - právo požadovať opravu, ak sú spracúvané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak sú údaje neúplné;
d. VÝMAZ (právo byť zabudnutý) - právo požadovať vymazanie osobných údajov za podmienok stanovených zákonom (odvolanie súhlasu, ukončenie zmluvy, nezákonnosť spracovania);
e. OBMEDZENIE SPRACÚVANIA - právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracúvania do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracúvania, vybavenia námietky alebo z dôvodu ochrany vašich záujmov (výkon alebo ochrana či obhajoba práv a oprávnených záujmov);
f. SŤAŽNOSŤ - právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sťažnosťou voči Prevádzkovateľovi, spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom alebo podmienkam výkonu Vašich práv vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom. Kontakt a ďalšie informácie o Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nájdete na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
g. PRENOSNOSŤ - právo získať Vaše osobné údaje na ďalšie spracovanie inou vami určenou osobou, ktorej údaje prenesiete, alebo požiadať o ich priamy prenos na ďalšie spracovanie inou osobou za podmienok stanovených zákonom.

h. NAMIETAŤ - z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sa zbierajú podľa písm. f) prvej vety článku 6.1 Nariadenia. Vaše osobné údaje nebude ďalej Prevádzkovateľ spracúvať, ak nepreukáže povinné a legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak nebude spracúvanie potrebné na presadzovanie uplatňovanie alebo výkon právnych nárokov alebo ochranu pred nimi.h. NAMIETAŤ - z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sa zbierajú podľa písm. f) prvej vety článku 6.1 Nariadenia. Vaše osobné údaje nebude ďalej Prevádzkovateľ spracúvať, ak nepreukáže povinné a legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak nebude spracúvanie potrebné na presadzovanie uplatňovanie alebo výkon právnych nárokov alebo ochranu pred nimi.

 

Jednotlivé práva, ich podrobnú charakteristiku, podmienky ich vzniku a výkonu nájdete na príslušnom odkaze. Postup pri uplatňovaní práv nájdete na stránke. ÚROVEŇ II.

 

U Prevádzkovateľa nie je určená ZODPOVEDNÁ OSOBA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

3. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy s dotknutou osobou podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (v takom rozsahu, v ktorom nad týmto oprávneným záujmom neprevážia Vaše záujmy, základné práva či slobody).

4. ÚČEL, NA KTORÝ BUDEME ÚDAJE SPRACÚVAŤ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely rokovania a uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, ktorého výsledkom je (1) účasť na súťažiach o najefektívnejšieho vodiča (účasť, vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov) – právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a (2) vyhodnotenie a využitie telematických údajov Fleetboard na lepšie a hospodárnejšie využívanie vozidiel – právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

5. ROZSAH ÚDAJOV, KTORÉ BUDEME SPRACOVÁVAŤ

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje na vyššie uvedené účely:

  • identifikačné a kontaktné údaje - meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa kontaktnej osoby a/alebo zástupcu spoločnosti (zákazníka);
  • všetky telematické údaje o prevádzke riadeného vozidla poskytnuté na základe aktuálnej rámcovej zmluvy o telematických službách Fleetboard (ďalej len "rámcová zmluva Fleetboard") na obdobie jedného roka spätne odo dňa registrácie v systéme For.Fleetboard až do jej ukončenia
  • meno a priezvisko vodiča, číslo karty vodiča, evidenčné číslo a VIN vozidla.

 6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV

Dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje pre registrácii do systému Prevádzkovateľa a/alebo pri zapojení sa do súťaže, keďže ide o zmluvnú požiadavku.

7. OBDOBIE, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať a spracúvať

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu do platnosti registrácie dotknutej osoby v systéme for.fleetboard.sk, a to na vyhodnotenie telematických údajov Fleetboard a výsledky súťaží po dobu 5 rokov odo dňa vyhodnotenia súťaží a vyhlásenia ich výsledkov. Vaše osobné údaje budú uchovávané iba na tak dlhú dobu, ktorá je nevyhnutná s ohľadom na účel, na ktorý sa osobné údaje v zmysle tejto informácie spracúvajú, a to v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania.

8. MIESTO, kde sa budú osobné údaje spracúvať

Miestom spracúvania osobných údajov bude: Sídlo Prevádzkovateľa a sprostredkovateľov.

9. TRETIA KRAJINA

Osobné údaje sa v rámci spracúvania NEBUDÚ prenášať mimo EÚ.

10. SPROSTREDKOVATEĽ

Beriem na vedomie, že na spracúvaní osobných údajov sa môže podieľať sprostredkovateľ v zmysle článku 4 ods. 8 Nariadenia alebo tretia strana poverená Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v jeho mene. Beriem na vedomie, že v takýchto prípadoch bude Prevádzkovateľ minimalizovať riziko neoprávneného zverejnenia, zničenia, spracúvania alebo straty osobných údajov.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizované rozhodovanie znamená rozhodovanie pomocou technických prostriedkov alebo na základe výsledkov činnosti technických prostriedkov bez ľudského zásahu/voľného rozhodovania. Profilovanie znamená použitie osobných údajov na posúdenie určitých osobných aspektov osoby, ako je odhad jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa NEvykonáva automatizované rozhodovanie. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa NEvykonáva profilovanie.

ÚROVEŇ II.

Práva a jejich uplatnění

Článok I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O UPLATŇOVANÍ PRÁV

1. SPÔSOBY UPLATŇOVANIA PRÁV

Práva súvisiace s ochranou a podmienkami spracúvania osobných údajov sa môžu vykonávať za podmienok uvedených nižšie:

a.      prostredníctvom dátovej schránky Prevádzkovateľa;
b.         prostredníctvom e-mailovej adresy: info@for.fleetboard.cz;
c.         písomným podaním na adresu: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava;
d.         osobne na adrese: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava. 

2. IDENTIFIKÁCIA A BEZPEČNÁ KOMUNIKÁCIA

Uplatňovanie práv nesmie mať vplyv na práva a slobody tretích strán. Z tohto dôvodu má Prevádzkovateľ právo a povinnosť v nevyhnutných prípadoch identifikovať žiadateľa o uplatnenie práv. Z týchto dôvodov musí Prevádzkovateľ zvoliť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu. Za spoľahlivú komunikáciu, pri ktorej nie je potrebné ďalej overovať totožnosť adresáta, sa vždy považuje komunikácia prostredníctvom e-mailovej správy opatrenej zaručeným elektronickým podpisom, komunikácia prostredníctvom dátovej schránky, komunikácia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, ak je dokument podpísaný a podpis konajúcej osoby bol úradne overený, alebo ak sa odpoveď zasiela osobne.

3. ÚSTNE UPLATNENIE PRÁV

Vo výnimočných prípadoch, ak o to oprávnená dotknutá osoba požiada, je možné poskytnúť informácie alebo umožniť uplatnenie práv ústne. O ústnom poskytnutí informácií alebo ústnom uplatnení práv dotknutou osobou sa vyhotoví písomný záznam. Podmienkou ústneho uplatnenia práv je overenie totožnosti dotknutej osoby prostredníctvom občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu alebo iného dokladu, z ktorého je zrejmé, že práva uplatňuje osoba, ktorej sa práva priznávajú, ak dotknutá osoba nie je osobne známa.

4. ŽIADOSŤ V ELEKTRONICKEJ PODOBE

Ak sa žiadosť podáva alebo práva uplatňujú elektronickým podaním, odpoveď sa tiež zasiela v elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

5. NÁKLADY

Poskytovanie informácií dotknutým osobám, poskytovanie kópií dotknutým osobám, všetka komunikácia a všetky úkony súvisiace s uplatňovaním práv dotknutej osoby sú bezplatné.

6. ODMIETNUTIE A POPLATOK

Ak je žiadosť (uplatnenie práva) dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že ide o totožnú alebo prevažne totožnú žiadosť alebo o neprimerane dlhú žiadosť, ktorú nie je možné vybaviť v zákonnej lehote,

podmieni sa vybavenie žiadosti zložením zálohy na náhradu administratívnych nákladov spojených s poskytnutím požadovanej informácie alebo oznámenia alebo s vykonaním požadovaného opatrenia - zálohu možno požadovať až do výšky odhadovaných nákladov za predpokladu, že informácia, oznámenie atď. sa dotknutej osobe poskytne až po úplnej úhrade vzniknutých nákladov, alebo
b. žiadosti sa nevyhovie alebo sa uplatnenie práva písomne odmietne s uvedením dôvodov.

7. LEHOTA NA SPRACOVANIE

Žiadosti dotknutej osoby a odpovede na uplatnenie jej práv sa spracúvajú bezodkladne. Odpoveď obsahujúca požadované informácie alebo opis opatrení prijatých v reakcii na žiadosť dotknutej osoby atď. sa dotknutej osobe zašle do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti Prevádzkovateľom. Ak zo závažných dôvodov nie je možné záležitosť vybaviť v stanovenej lehote, dotknutá osoba sa najneskôr do konca lehoty písomne alebo e-mailom informuje o tom, že lehota nebude dodržaná, a uvedú sa dôvody a lehota, v ktorej sa záležitosť vybaví; lehota sa nepredĺži o viac ako 60 dní.

ČLÁNOK II.

PRÁVO NA PRÍSTUP A KOPÍROVANIE

1.   Ak o to dotknutá osoba požiada, poskytne sa jej potvrdenie o tom, či sa jej osobné údaje spracúvajú alebo nie.
2.   Ak sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, poskytnú sa jej informácie o:

a. účeloch spracúvania a právnom základe/názve spracúvania osobných údajov vrátane odkazu na príslušné právne ustanovenie, ako aj o rozsahu a dôsledkoch spracúvania;
b. prípadnom príjemcovi alebo kategórii príjemcov osobných údajov;
c. prípadný prenos osobných údajov do tretích krajín vrátane informácií o vhodných zárukách bezpečnosti údajov prenášaných do tretej krajiny;
d. obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať, a ak takéto obdobie nemožno určiť, kritériá na určenie obdobia uchovávania;
e. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo požadovať ich opravu alebo vymazanie, právo požadovať obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a podmienky, za ktorých každé právo vzniká, a spôsob jeho uplatnenia - dotknutej osobe sa vždy poskytnú informácie len o tých právach, ktorých uplatnenie je relevantné vo vzťahu k danému spracúvaniu osobných údajov;
f. právo na prenosnosť údajov, podmienky, za ktorých vzniká, a podmienky, za ktorých ho možno uplatniť - ak je uplatnenie tohto práva relevantné vzhľadom na povahu spracúvania osobných údajov;
g. či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a práva dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným rozhodovaním;
h. zdroj osobných údajov a prípadne skutočnosť, že osobné údaje pochádzajú z verejne dostupných zdrojov;
i. právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
j. či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vo forme profilovania a o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu, ak sa vykonáva.

3.   Dotknutá osoba má právo požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. Prvé poskytnutie kópie je bezplatné. Ďalšie kópie sú spoplatnené. Aj tu sa uplatňuje článok I. ods. 6 tejto úrovne II.
4.   Ak je pravdepodobné, že poskytnutie kópie spôsobí škodu na právach a slobodách tretích strán (napr. kópia obsahuje osobné údaje tretích strán, v súvislosti s ktorých zverejnením nemá dotknutá osoba žiadajúca o kópiu zákonný dôvod), kópia sa zodpovedajúcim spôsobom anonymizuje. Ak anonymizovanie nie je možná alebo ak by požadované informácie vhodným anonymizovaním stratili svoju dôkaznú hodnotu, kópia sa neposkytne.

ČLÁNOK III.

PRÁVO NA OPRAVU

1.   Dotknutá osoba má právo na opravu spracúvaných osobných údajov, ak sú spracúvané osobné údaje nepresné vzhľadom na účel spracúvania alebo neúplné vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba môže požiadať o opravu (vrátane doplnenia) spracúvaných osobných údajov alebo ich doplnenie.
2.   Ak dotknutá osoba uplatní právo na opravu spracúvaných osobných údajov, Prevádzkovateľ bezodkladne skontroluje spracúvanie osobných údajov, v súvislosti s ktorými sa uplatňuje právo na opravu.
3.   Ak Prevádzkovateľ dospeje k záveru, že námietka je oprávnená, aj keď len čiastočne, bezodkladne zabezpečí nápravu, t. j. opravu alebo doplnenie spracúvaných osobných údajov.
4.   Dotknutá osoba bude o výsledku prešetrenia a prijatých opatreniach informovaná písomne alebo e-mailom.

ČLÁNOK IV.

PRÁVO NA VYMAZANIE

1.   Dotknutá osoba má voči Prevádzkovateľovi právo len na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú:

a. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
b. ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípadoch, kedy bol udelený a ak neexistuje iný právny základ (titul) na spracúvanie osobných údajov;
c. dotknutá osoba vzniesla relevantnú námietku proti spracúvaniu osobných údajov;
d. osobné údaje boli spracúvané nezákonne, najmä bez právneho základu (titulu) na spracúvanie osobných údajov;
e. vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie právnej povinnosti vyplývajúcej z právneho predpisu alebo rozhodnutia vydaného na základe právneho predpisu;

2.   Výmazom osobných údajov sa rozumie fyzické zničenie nosiča osobných údajov (napr. zničenie dokumentov) alebo ich vymazanie (z multimediálnych nosičov) alebo iné trvalé vylúčenie z ďalšieho spracúvania osobných údajov.
3.   Ak dotknutá osoba uplatní právo na výmaz, Prevádzkovateľ žiadosť dotknutej osoby preskúma. Ak je žiadosť dotknutej osoby oprávnená, hoci aj čiastočne, vymazanie sa vykoná v nevyhnutnom rozsahu. Článok I. ods. 7 tejto úrovne II. sa uplatňuje aj v tomto prípade.
4.   Do vybavenia žiadosti dotknutej osoby sa osobné údaje, na ktoré sa uplatnilo právo na výmaz, označia.
5.   Osobné údaje nemožno vymazať, ak je ich spracúvanie nevyhnutné:

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie;
b. na splnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona;
c. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že výmaz zabráni alebo vážne ohrozí dosiahnutie účelu tohto spracúvania;
d. na určenie, uplatnenie a vymáhanie práv a nárokov Prevádzkovateľa.

ČLÁNOK V.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

1.   Ak dotknutá osoba uplatní právo na obmedzenie spracúvania v súvislosti s konkrétnym spracúvaním osobných údajov, Prevádzkovateľ bezodkladne posúdi relevantnosť žiadosti dotknutej osoby najmä z hľadiska splnenia podmienok na uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania, pričom zohľadní obsah žiadosti, ako aj ďalšie okolnosti a skutočnosti súvisiace s predmetným spracúvaním osobných údajov.

2.   Právo obmedziť spracúvanie osobných údajov má dotknutá osoba v týchto prípadoch:

a. dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov;

b. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania;

c. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d. dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu.

3.   Identifikujú sa osobné údaje, ktorých spracúvanie sa obmedzuje.

4.   Ak bolo spracúvanie obmedzené, takéto osobné údaje sa môžu spracúvať, s výnimkou uchovávania, len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

5.   Pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba o zrušení obmedzenia informovaná písomne alebo e-mailom. V oznámení sa uvedie čas, kedy sa obmedzenie spracúvania osobných údajov zruší, a dôvod, pre ktorý sa zruší.

 

ČLÁNOK VI.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ

1.    Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na osobných údajoch získaných od dotknutej osoby (buď údaje zaslané priamo dotknutou osobou, alebo údaje získané o jej činnosti atď.) a týka sa dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo na prenosnosť týchto údajov za predpokladu, že spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo je založené na zmluve s dotknutou osobou a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na údaje a informácie vytvorené Prevádzkovateľom na základe údajov získaných od dotknutej osoby (napr. profilovanie očakávaného spotrebiteľského správania dotknutej osoby na základe údajov získaných od dotknutej osoby atď.)

2.   V rámci práva na prenosnosť môže dotknutá osoba požiadať o:

a. prenos osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje právo na prenosnosť údajov, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, najmä vo formáte, ktorý vyžaduje osobitné licencie za úhradu, alebo vo formáte, ktorý vylučuje ďalšiu úpravu alebo iné nakladanie (spracovanie) s osobnými údajmi (napr. *.pdf), nesmie sa použiť;

b. prenos osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje právo na prenosnosť, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, najmä vo formáte, ktorý si vyžaduje osobitné licencie za odplatu, alebo vo formáte, ktorý vylučuje ďalšiu úpravu alebo iné nakladanie (spracovanie) s osobnými údajmi (napr. *.pdf), sa nesmie použiť, inému prevádzkovateľovi, ktorého dotknutá osoba uviedla v žiadosti o prenos osobných údajov.

 

3.   Žiadosti dotknutej osoby sa nevyhovie, okrem iného (článok I ods. 6 v tejto úrovni II.), ak by vyhovenie žiadosti dotknutej osoby malo vplyv na práva a slobody iných osôb (dotknutých osôb).

4.   Žiadosť o prenosnosť údajov podľa odseku 2 písm. b) sa zamietne aj vtedy, ak prenos nie je technicky uskutočniteľný vrátane prenosu, ktorý nemožno primerane zabezpečiť spôsobom zodpovedajúcim povahe prenášaných osobných údajov a súvisiacim rizikám, a to so zreteľom na dostupné technologické možnosti.

5.   K prenášaným osobným údajom sa pripoja informácie o účele spracúvania osobných údajov a na žiadosť dotknutej osoby aj informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu pôsobnosti článku 13 Nariadenia.

ČLÁNOK VII.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

1.   Rozhodnutie vo vzťahu k dotknutej osobe, právny úkon vo vzťahu k dotknutej osobe alebo akékoľvek iné opatrenie alebo postup, ktorý má za následok nepriaznivé právne dôsledky pre dotknutú osobu alebo by inak podobne ovplyvnil dotknutú osobu (napr. automatizované zamietnutie online žiadosti o úver, elektronické vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie bez ľudského zásahu a preskúmanie negatívnych rozhodnutí elektronickým systémom), nesmie byť založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania, ibaže by rozhodnutie bolo

a. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom;

b. povolené zákonom, ktorý stanovuje primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

 

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a c) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa zaviedli primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby pred nepriaznivými účinkami automatizovaného individuálneho rozhodovania. Takéto opatrenia zahŕňajú aspoň zabezpečenie toho, aby mala dotknutá osoba možnosť vyjadriť svoj názor pred vykonaním úkonu s nepriaznivými dôsledkami, a možnosť preskúmania rozhodnutia osobou určenou Prevádzkovateľom, ako aj ľudský zásah, čo znamená napríklad pravidelnú kontrolu funkčnosti systému automatizovaného rozhodovania a úpravu jeho funkčných podmienok tak, aby sa zabránilo neodôvodnenému nepriaznivému zásahu do práv a slobôd dotknutej osoby alebo jej oprávnených záujmov.

3.   Ak sú predmetom spracúvania citlivé údaje alebo ak sa má individuálne rozhodovanie v zmysle odseku 1 zakladať na citlivých údajoch, postup uvedený v odseku 2 sa môže uplatniť len vtedy, ak sú poskytnuté dostatočné záruky v zmysle odseku 2 tohto článku a ak je právnym základom spracúvania osobných údajov výslovný súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov dôležitého verejného záujmu vyplývajúceho z právnych predpisov, je primerané sledovanému cieľu, rešpektuje podstatu práva na ochranu údajov a poskytuje primerané a konkrétne záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby.

ČLÁNOK VIII.

PRÁVO NAMIETAŤ

1.    Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov právny titul podľa článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia (plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi) alebo právny titul podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu predmetných osobných údajov.

2.   Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, ktorý zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na tieto účely nebudú spracúvať.

3.   Ak dotknutá osoba uplatní právo namietať, Prevádzkovateľ námietku bezodkladne preskúma.

4.   Do vybavenia námietky dotknutej osoby sa dotknuté osobné údaje alebo spracúvanie osobných údajov označia.

5.   Osobné údaje, voči ktorým bola vznesená oprávnená námietka, sa nesmú ďalej spracúvať, ibaže by:

a. existovali závažné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo

b. ďalšie spracúvanie bolo nevyhnutné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a nárokov Prevádzkovateľa.

Prosíme o chvíľku strpenia

Aby pre Vás boli naše stránky pohodlné, používame rôzne nástroje na zber dát a optimalizáciu stránok.
Kliknutím na tlačidlo “Rozumiem” súhlasíte so zberom dát a ukladaním súborov cookie.